Natura staništaGosti, ali i stručnjaci se slažu: cjelovito područje Nina i okolice jedinstveni je krajobraz rijetkih biljnih i životinjskih vrsta sa 8 NATURA 2000 staništa, 5 endemične, 4 krit. ugrožene, 1 ugrožena i 5 osjetljive biljke. Prostor je to iznimne vrijednosti koji pripada sadašnjim generacijama, kao i onima budućim za koje ih treba očuvati. I to se ovdje stručno i beskompromisno čini.

Osim jedinstvenosti i značajki ovoga područja, postojanje natura staništa treba zahvaliti i održivom razvoju turizma, kao i svijesti domaćina o važnosti prirode i međuzavisnosti biološke raznolikosti i turizma. U Ninskoj laguni formirala su se vrlo rijetka staništa: niske muljevite i pjeskovite obale s močvarnim dijelovima na kojima je osebujna i jedinstvena flora i fauna, zatim pješčane dine s rijetkim biljkama. Struka prepoznaje ekološku vrijednost staništa u Ninu, tako da su biljne zajednice, vezane uz pjeskovite i muljevite obale, strogo zaštićene i uvrštene kao važna staništa u nacionalnu ekološku mrežu. Očuvanje prirode provodi se po kriterijima najveće svjetske koordinirane mreže područja očuvanja prirode NATURA 2000. Sigurno je: ninska prirodna baština iznimna je regionalna i nacionalna atrakcija, ali i vrijednost za svijet.

Najvažnija staništa Nina prema izviješću biologinje prof. Jasenke Topić:
Na širem području Nina nalaze se niske muljevite i pjeskovite obale, stjenovite obale te kamenjarski travnjaci, a to su staništa koja su ugrožena ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Stoga se sva ona nalaze u Direktivi o staništima EU te su obuhvaćena mrežom NATURA 2000.

Staništa Nina i okolice:
- Obalne lagune (kod 1150)
- Mediteranske sitine (kod 1410) sa svojstvenim vrstama primorski sit, oštri sit, primorski zvjezdan, klasasta kičica i dr.
- Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (kod 1420) sa svojstvenim vrstama grmolika caklenjača, primorska pepeljuga, primorski oman i dr.
- Embrionske obalne sipine (kod 2110) sa svojstvenim vrstama bodljikava pirika, glavičasti šilj, obalna i primorska mlječika i dr.
- Stijene i strmci mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. (kod 1240) na kamenitoj obali sa svojstvenim vrstama rešetkasta mrižica, uskolisni trputac, petrovac i dr.
- Naselja posidonije (kod 1120) nalaze se u plićaku ninskog zaljeva
- Istočnomediteranski suhi travnjaci (kod 62A0) koriste se isključivo kao pašnjaci sa svojstvenim vrstama uskolisna djetelina, hrapava djetelina, primorski kršin, obični sunčac i dr.
- Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini (kod 6540) te endemičnim i rijetkim biljkama.

Visit Nin App Visit Nin App

Pronađite nas na webu
 
Kontakt

  Turistička zajednica grada Nina
Trg braće Radića 3
23232 Nin
Hrvatska

  +385 23 265 247
  +385 23 264 280
  +385 23 265 247
  info@nin.hr